Съдбата на човек зависи от негово име

Съдбата на човек зависи от негово име

Изследователите съобщават, че те са в състояние да докажат съществуването на връзката на човека и съдбата на неговото име.

Оказава се, че човешкия живот много зависи от името на човека и  начинът му на живот, които той ще изживее. Така че родителите трябва да бъдат внимателни при избора на име на детето си.

Например, учените са установили, че детето се формира от детството общо с името му. Също така, съотношението е оформено и с околностите. Доказано е, че хора предпочитат да общуват и да се сприятеляват с тези, които имат по-звучни имена. Това се отнася не само за децата, но и за възрастни.

Сложните имена, които хората често произнасят неправилно, оставят своя отпечатък върху самочувствието на индивида.

Ето и някой теории според различните школи на тълкувание на влиянието на имената:

Според учителят ПЕТЪР ДЪНОВ

dunov
В началото бе Словото; и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. – Йоан, 1:1

Светът е създаден на основата на числата, буквите и цветовете.
Голяма наука се крие в буквите, зато­ва те трябва да се изучават. Всяка буква е ключ на известни родове енергии – низши и висши. – Учителят

Звуците са резултат от трептенията, а трептени­ята имат определено число.
Самата конфигурация (рисунък) на буквите не е случайна, особено що се отнася до българската азбу­ка.
Учителят дава интересно и вярно тълкуване на буквите, отнасящо се до формата и звука им, както и за самите думи. Пример с възклицанията:
ха, хо, хи, хе, ху – по-жизнерадостни и бодри, от­правени навън.

При разместване на буквите: ах, ох, их, ех, ух: – нотки на страдание, отправени отвън навътре.
Знакът “V” (Victorie – победа) трябваше да съдейства за победата, но се случи обратното. И това стана, защото върхът на тази буква сочи надолу, към земята, в низходяща посока, което вещае гибел и падение. Братята Кирил и Методий обърнали тази буква с върха нагоре (буквата “л”), за да бележат възхода на славянството.
Освен своите вибрации, буквите имат и числени стойности. Те участват трайно в името на всеки човек. Не е случайно, че всички азбуки започват с А.

Добре е името на човека да бъде с повече срички. Многото букви носят повече и по-различни вибрации и обогатяват по този начин личността.

Името на човека не може да бъде фатално, но то има голямо значение за живота му. Степента на развитие, интелекта и духовната работа могат да смекчат неблагоприятните явления, свързани с буквите на името.
Когато децата на дадено семейство умират, родителите прибягват до имена като Стоян (за да “стои”), Здравко (за да е здраво детето) и др. подобни.

Имена като Кольо, Гина, Запрян и др. не са благоприятни, понеже будят негативни асоциации.
Добре е да се избягват неблагозвучните звукосъчетания, “кр”, “ст” и др. Има букви с неблагоприятни вибрации. Опасности крие и буквата “к”. Не е трудно да се забележи колко думи с отрицателно значение съдържат тази буква. За това говори и самият образ на буквата. Ъгловата част се насочва като удар към вертикалната. Други букви с подобно влияние са Ф, ш, я. Особено когато е в края на думата, буквата “я” носи страдание. Името Мария обикновено носи мъчнотии и трудности – вътрешни и външни. Лошо влияние оказва и буквата “ф” в началото на думата.

Най-важната буква в името е първата.

“Като разделите буквите в българската азбука на четири части, в името ви трябва да има от всички четири части по една буква. Ако имате букви само от двете части на азбуката, средна хубост е… Хубаво е в едно име да има повече гласни букви. Хубаво е също името да е по-дълго, да не е от една сричка.” (Учителят) Следващата таблица служи за намиране на числените стойности на буквите.

bunkvi
Хора, които имат повече букви от първата група (един, мое) имат задача да се индивидуализират. Те имат стремеж да се изявят и понякога стигат до сепаратизъм и егоизъм. Техният девиз е “моето”.

Хората с повече букви в името си от втора група (много, нашето) се движат в обществото, рода и народа, живеят с интересите на обществото. Тук числото седем е мост между втора и трета група. Девизът име “нашето”.
В трета група попадат онези, които подчиняват своите интереси на интересите на човечеството. Те са космополити и алтруисти. Девиз “вашето”.

Когато името е неблагозвучно и късо, когато работите не вървят въпреки всичко, една промяна на името може да донесе успех. В библията има такива случаи. Името на Савел било променено и той става Павел. Същото сторил Бог и със Сара (Серех) и Аврам (Аврахам). Името може да се промени без публично изявление, като се знае само от притежателя му.

Когато в името присъстват много единици, например “А”, това означава силно чувство за достойнство, стремеж за самоизява,. проява на амбиция и инициатива. Личността е силно изявена. Когато в името присъстват много двойки, това означава емоционалност, склонност към приятелство с другите, съчувствие, коректност. Липсата на двойки означава незачитане на другите, липса на способност към приспособяване, небрежност към детайли, малко приятели, трудно общуване с другите.

Много тройки в името означават дар слово, вдъхновение, екстравагантност, лекота във всичко, разточителство. Малко тройки означават чувство за малоценност, трудно изразяване, ограничаване на емоционалността.
Много четворки в името означават желание за работа, чувство към формата, материална заангажираност, концентрация. Опасност от излишно упорство.

Много петици означават желание към промени, пътуване и удоволствия, обществени интереси, търсене на новото, шанс за известност, импулсивност и бързина. Липсата на петици означава статичен живот, ограничения и страдания.

Много шестици в името означават склонност към хармония, носене на отговорност, космически стремежи, разбирателство. Липсата на шестици означава пренебрежение към дълга и отговорностите и вероятност за правене на пакости.

Много седмици означава склонност към умствен труд и анализ, към изследователски дейности, духовни стремежи. Липсата па седмици означава лесна доверчивост към явления и хора, нежелание за мислене и отсъствие на духовност.

Много осмици в името означава способност за успехи, стремеж за постижения на всяка цена, изпълнителски способности, критичен ум. Липсата на осмици означава небрежност към материалните неща (пари) неспособност за организиране, слаба физическа и психическа издръжливост, липса на успехи в материалния свят.

Много деветки означават възможни изяви в изкуството, ораторски способности. Означава още сърдечност, артистичност, разточителност и положително отношение към другите. Малкото деветки пък значат липса на интерес и съчувствие към другите, ограничен мироглед, липса на резултат в живота.

ЧИСЛО НА ИМЕТО

Сборът на всички букви в дадено име определя същността на дадената личност. Сборът от гласните изразява външните прояви, нуждите и стремежите на душата, активността. Сборът от съгласните букви изразява скритата, непроявената природа на човека. Можем да съберем едните или другите, за да видим на какво число отговарят.

Нечетните числа имат отношение към артистичността и вдъхновението, т. е. към вътрешната природа на личността. Четните числа имат отношение към външното, т. е. към формата, приложението и делото. Освен това трябва да се има предвид и следното значение на числата:

1 – означава ръководител, водач, независимост, понякога деспотизъм или непокорство.
2 – означава адаптация към всичко, добър изпълнител, родолюбив, миролюбив, тактичен, дипломатичен. Тук се срещат музиканти и танцьори.
3 – Артистична натура, човек на изкуството и много често – на словото. Нравствена и етична натура. Склонност към забавления.
4 – Дарба в техническите професии. Организатор, лекар (хирург), материални занимания и практически дейности.
5 – Общува с всички. Променлива личност. Подвижни дейности. Любов към свободата. – Артистизъм, милосърдие, успех във всяко занимание, свързано с възпитаване.
6 – Блюстител на реда и законите, личност с духовни ингерсси и занимания с хуманни възгледи и професии, усъвършенстване и философия.
7 – Има финансови дадености, притежава материални ценности и търговски интереси, върши материални и приложни дейности.
8 – Имена с числото 9 носят артисти, проповедници, общественици, педагози, хора с хуманитарни професии, хора на вдъхновението и доброжелателството.
11 – Зад числото 11 се крият проповедници, общественици, добротворци, идеалисти, новатори, хора на практическите дейности.
22 – Тук са хората на едромащабните дейности, общественици, хуманисти, новатори, водачи.
Първата буква е ключова. Тя има връзка с рождената дата. Сборът на числата от буквите на собственото (първото) име е ключово число. Ако то съвпадне с рождения ден, резултатът се усилва, въздействието става удвоено.

Гласни букви:

– Амбиция, воля, енергия. Много А в името – критичност, цинизъм, деспотичност.
– Активност, промени, душевни вълнения. В ниските полета на физическия свят – материална и обикновена любов, лично благоденствие. В по-висшата степен – духовно развитие и равновесие, хармония, здраве. Много Е в името – нестабилност, разточителност.
И – Интензивна, хуманна натура, жизнена енергия. Движение нагоре и надолу. Слизане за работа и усъвършенстване. Редуване на величие и падение. Много И означава сензитивност.
О – Концентрация, равновесие, воля. Причинява скръб в брака. В изкуството – успех. Много О е беля за инертност и упоритост.
– Интуитивност, стремеж нагоре, бягство от самотата, колебливост, стремеж за изява, педагогически дейности.

Учителят за буквите

А- Начало на всички неща. Означава човек, който започва да се проявява. Обаче създаването на света е почнало е буквата “Б”, а не е “А”. Човек натоварен.
Показва слизане, условие за израстване и узряване. Метод за изразяване на творчеството, разумност, започване на еволюция, излизане от мъчнотиите.
“А” е семе, което трябва да се посади в земята. Натоварена буква. Семе, което има условие да покълне и расте.
Вие сте бременен е известна идея. Творческа гласна, тя сама не създава, но е един творчески принцип.
А означава даване.
Закон за движение. Означава чисто умствения живот на човека. Самосъзнание.
Буквата “А” се е явила първа, тя представлява човешкия егоизъм в първа степен.
Който разбира какви елементи крие в себе си тази буква, той би приложил в живота, си силите, които се крият в тази буква.

Б. Начало на проявения живот, който наричаме Битие. Познаване на първия източник в живота. Съдържа всички материални условия на физическия живот.
Път за растене на посятото семе. Туй, което се е посяло в земята, иска да изникне. Показва мъчнотиите, спънките, или препятствията, които човек среща на пътя си. Означава развитие на Божественото у човека. Най-силната буква. Затваря нещата.
“Б” взема с две ръце. Възлизане. Бог направил света с буквата Б, понеже тази буква не е направила никакво престъпление. Търпение. Създава формите. Поглъща излишната енергия у нас.
В. Буквата “В” показва, че семето е посято.”Човек, който има основа. Свързана е със закона на истината. Принцип на обединение. Събиране вътре в себе си.
Г. Безкрайно, вечно начало. Във вечността всичко е вложено. Посока, към която трябва да расте доброто. Топлината и светлината, при която посаденото расте. Женски, мек принцип.
Гегата на овчарската тояга. Натоварена камила.
Като направиш едно благо, да знаеш как да го закрепиш, да не се изменя, а да остане за вечни времена.
Д. Означава сили, които помагат за узряване на известни плодове в човешката душа. Съдържа активна сила, която е в състояние да примири противоположностите между физическия и Божествения свят. Закон за равновесието. Познаване на законите на Любовта. Плод, т.е. човек трябва да узрее. Работи, които започват с “Д”, свършват добре.

Е Означава простор в материално и духовно отношение. Закон за размножаване, силен стремеж за излизане от затруднени положения. Покълнало семе, което ще расте.
Слизане на енергиите от Божествения свят на физическия, за да послужат за разумно даване и осъществяване на всичко, което иска да се прояви, да се материализира. Сбор от сили с една равнодействаща. Единият крак на “Е” е на земята, другият в астралния свят.
Ж. Символ на живота и покълването. Клони и корени. Първата буква на жито, буквата на живота.
“Ж” означава сили, енергии, които работят за растенето и развитието. Знак за материално състояние.
З. Не е хубава. Така написаното “3” говори за човек, който яде и не плаща. Взема, а не дава. Закон за размножаване.
И. Начало на нещата. Потвърждение на реалностите. Начало на творчество. Закон за побеждаване на мъчнотиите.
“И” – Цъфнал цвят, благотворна влага. Трябва да дадеш. Помагай, за да ти помогнат.
К. Представлява лодката в живота. Означава противоречията, които съществуват в духовния свят. В буквата “К” има противодействащи сили. В “Ж” е разрешено противоречието на “К”.
Като хванеш рибата, печеш я на скара, това е буквата “К”. Човек може да бъде кротък само като го пекат на скара.
Разрешението на “К” е като се обърне в “Ж”.
Не е много добра. “Аз мога и надолу и нагоре”. В “К” са събрани противоположни качества.
Не е от много добрите букви, но има и много добри страни. К е в началото на всяко движение. В буквата “К” няма равновесие. Тя е като човек, в кого то единият крак и едната ръка ги няма. “К” и “Р” една до друга не е хубаво.
Л. Стремеж нагоре и слизане надолу. Търсене на пътя. Буквата “Л” е добра. Борави с астралния, с чувствения свят на човека.
Възлизане към Бога – Любов към хората и Бога. Преходна връзка към умствения свят. Велик стремеж и закон за единството. Показва ония сили, които влизат в природата, мощните сили, с които може да превъзмогнеш нещата.
Стремеж, сила, която идва от Слънцето. Топлина.
Стремеж на силите нагоре. Човек, който се движи, който търси, работи повече в астралния свят. Планински връх, под който има извор. Силите, които действат в тази буква, са възходящи, насочени към красивото и великото в света.
В буквата “Л” има един отворен ъгъл. Този ъгъл определя от колко градуса е любовта на всеки човек. Тази буква трябва да се пише заоблено. Ъглестите и остри букви показват припрян и сприхав човек. “Л” -това са слънчевите лъчи, които разтварят семето.
Енергия, която излиза от един Божествен център.
М. Закон за материята. Материали, които семето извлича от почвата и започва да расте. Ограничение и смърт.
Означава материален свят, противоречията в него. В тази буква има две възлизания й две слизания. Започва се с възлизане и се свършва със слизане. Мека буква. Да се произнася при неразположение на духа.
Означава стягане, затваряне на крана. Единият крак е на сушата, другият в морето. Закон за слизане и качване, закон на противоречие. Закон за самопожертване.
“М” – Това е първичната материя, от която формите са направени. В света има две неща, които постоянно функционират. “М” и “О”.
“М” значи възприемане. Там дето се пречупват пластовете, там ще намерите вода.
“М” – Смърт. Две души да се съгласуват така, че да могат да вървят заедно по пътя.
Н. Закон за справяне и примиряване с противоречията в живота. Буква на противоречията. Метод за побеждаване на мъчнотиите.
О. Мярка на всички неща, ограда на посятото семе. Мярка, с която трябва да се мерят всички величини. Условия и среда. Завършен процес.
Всякога подразбира благоприятни условия отвън, показва, че сте свободни.
Показва една величина, която нито може да се увеличи, нито да се намали, че никой не е в състояние да ви направи зло или добро. Прана.
Показва човек, който е затворил пътя си към небето, а отворил пътя си към Земята.
Означава оплодяване. Зреещ плод. Закон за разцъфтяване, показва, че вие сте разрешили въпроса, борбата от четирите ъгъла е премахната.
П – Отдолу става изтичане на лошата енергия. Да се възприеме нещо.
Показва човек, който е затворил пътя си към небето, а е отворил пътя към земята.
Р. Буквата “Р” е силна. Тя показва, че българинът иска да придобие доброто чрез насилие. Тази буква препятства на българина в доброто. В думата “радост” буквата “А” смекчава силата на “Р”.
“Р”. Означава да хванеш нещо с ръка. Ръката на човека. Буква на човешката активност и човешката воля. Тя означава здраво да държиш идеята в ума си. Германците изговарят “Р” силно, което показва, че са волеви. Българинът трябва да смекчи тази буква.
Разумност, която носи светлина. Всички качества в природата,които са вътре в природата.
Юмрук. Също змия, която си е.свила главата и гледа да ухапе. Означава работа, носи блага.
Човек,който държи тояга в ръката си и бие де когото срещне.
С. Закон за промени. Хладна буква. Проявление. Изменчива като месечината. Ту се пълни, ту се изпразни. Изменя целия ход на работата.

Т Знак за противоречие и препятствие във физическия свят. Силна буква. Означава котва, сила от центъра на земята към Слънцето. Сила, с която се воюва, зада победи смъртта. Малката буква “т” означава материален стремеж.
В голямата буква “Т” се крият условията за побеждаване на мъчнотиите в трите свята.
Горната част на тая буква означава препятствие. Представлява две велики движения, в света: в материалния и в духовния свят.
Сила, която може да победи всички мъчнотии. Две велики движения в света: в материалния и в духовния свят. Тази буква показва, че трябва да излезеш от едно лошо положение. Узрял плод.

* . Египетски знак. С него египтяните са изразявали човек, който се движи. Човекът, който трябва да се движи. Означава това, което възприема Любовта. Един ден, когато човек разреши противоречията си, ще обърне буквата “У” така, че главата да бъде нагоре. Цъфтене. Винаги означава мисловен процес. Разумно схващане на нещата.

Ф. Буквата “ф” в едно име е опасна на вибрации. Оженете се за жена с начална буква “Ф” и ще разберете тогава дали не е важно името.
X Закон за успокояване. При “X” имаш един приятен обяд. Ще бъдеш възнаграден за слизането и носенето на товара.
Противоречие. Символ на два противоположни свята – физически и духовен.
Ч. Закон за оформяне на идеите. Сила да премахнеш известни мъчнотии.
Закон за оформяне на идеите.
Ш. Означава материалния свят.
Любов към себе си. “Ш” разваля всички работи. Долина, която събира. Долина, затворена между два планински върха.
*. Сила – Закон на разумността.

– Ако българите премахнат “” ще забатачат много. Хубава буква. “‘ е да побеждаваш. Без “‘” не може.
Едното “е” е да се разширяваш, “” е да побеждаваш. Освен, че човек трябва да се разширява, трябва и да побеждава.
Закон за равновесие. Тази буква в края на думата показва, че човек е минал през големи опитности, от които е поумнял.
Топуз. Оградата, с която е оградено посаденото.
Ь. “ь ” ще ти причини голяма вреда, ако не го пишеш на мястото му.

Ю. Отвор. Мярката, с която се познава Любовта. Мярка и условие.
– Състояние на бременност. За да се роди нето, минава през големи мъчнотии и противоречия.
– Буквата “Ж” казва, че преди да говори, човек трябва да мисли.

Според Нумерологията

numerologia

Заменете буквите на името със съответните числа от таблицата и след това редуцирайте до едноцифрено число.

numerologiq

Пример : И В А Н = 9+3+1+5 = 18= 1+8 = 9 ,името Иван е под вибрацията на числото 9

Име с вибрация 1

Показва самостоятелен, амбициозен, пробивен човек с ярка индивидуалност.Творческа личност с вкус към изява. Държат останалите да се съобразяват с тях, стремеж към лидерска позиция. Тежко преживяват критиката. Сърдечни, щедри, любвеобилни с много приятели. Обичат да демонстрират своите възможности.

Гордост и импулсивност са отрицателните им черти. Изявяват се добре в ситуации и професии изискващи интелект, изобретателност, преодоляване на препятствия, поемане на риск. Повечето обичат лукса и модата и някой стават дизайнери или бижутери.

Примерни имена с вибрация 1 Георги,Андрея,Дарин,Венелин,Ценка,Владислав,Траяна,
Деян,Михаела,Йосиф,Маргарита, Юри,Кристиян,
Десислава, Ангел, Камелия, Марио, Таня, Христо, Милена, Мартин,Поля,Валя, Илиана

Име с вибрация 2

Показва уравновесен,въздържан,чувствителен човек, със стремеж към хармония. Умеят да се приспособяват към всякакви условия. Правят много компромиси за да запазят собственото си спокойствие и удобство. Поддържат добри взаимоотношения с околните. Идеални за работа в екип, работят търпеливо и ненатрапчиво. Интуитивни ,добри психолози проявяват състрадание и се вживяват в проблемите на другите. Отрицателни черти- склонни са да подценяват личните си качества, често липса на амбиции. Умеят да общуват с хората и се изявяват добре в ситуации и професии свързани с психотерапия, грижи за деца, болни или възрастни.Представят се добре пред публика. Успешно се реализират в сферата на услугите.

Лични имена под вибрация 2 Росица,Велизар,Дора,Галя,Даниел,Стела,Виктор,Светлана, Илиян,Виолета,Ирена,Краси,Явор, Цветелин, Любослав, Максим,Мартина,Сашка,Йорданка,Светльо,Станимира.

Име под вибрация 3

Показва интелигентен, всестранно развит, артистичен човек. Философ, търсач на истината. Жизнерадостен,весел, оптимист. С афинитет към образование, наука и изкуство. Не се страхуват от опасностите. Привличат ги риска, движението и промените, опознаването на чужди страни и култури. Не обичат да носят голяма отговорност. Отрицателни черти –прекомерен оптимизъм и безразсъдство. Изявяват се добре в професии като педагогика,журналистика, литература, драматургия. Право, химия, медицина. Спорт. Строителство и архитектура.Техника, транспорт.

Имена с вибрация 3 – Елена,Симеон,Ваня,Пенка,Влади,Мариян,Юлиана,Цветан,
Християн,Тони,Асен,Валери,Даниела,София,Михаил,Татяна,
Надежда,Калина,Илияна,Васко,Дарина,Диана,Искрен,
Цветелина

Име под вибрация 4

Показва трудолюбив, търпелив, организиран и упорит човек.Издражлив, разумен, методичен. Избягват риска, консервативни, залагат на сигурното. Привързани към дом и семейство. Проявяват голяма настойчивост за реализация на набелязаните цели, независимо от усилията.Често се натоварват с непосилна работа и чуждо бреме. Изявяват се добре в ситуации и професии изискващи точност, подреденост и методичност – застраховане, охрана, съоражения за сигурност, техника, финамеханика.

Някой имена с вибрация 4 – Юлиян,Цветана,Филип,Стефка,Петър,Орлин,Николина, Митко,Красен,Марияна,Кирил,Ива,Емил,Деница,
Александър, Вероника,Ганчо,Венета,Ася.

Име с вибрация 5

Показва свободолюбив човек, който обича промените и пътуванията.Сменят жилища, работа,градове, ходят в други държави.За тях е важно разнообразието. Подвижни, непосредствени, дружелюбни, контактни с бърз и аналитичен ум. Поемат рискове, обичат да започват нещата, но често не ги довършват, понякога непостоянни.
Избират професии свързани със словото и комуникациите, преподаватели, журналисти, преводачи. Професии свързани с транспорта. Боравят добре с числата, умеят да си направят добре сметката, имат търговски нюх. Някой се насочват към търговия или счетоводство.

Примерни имена с вибрация 5 – Юлияна,Ясен,Цанка,Тихомир,Надя,Станислав,Розалина, Сашо,Роси,Ради,Светла,Наско,Румяна,Миглена, Огнян,
Нели, Момчил, Кремена, Лъчезар, Йоана, Красимир, Дияна, Веселин, Александра

Име с вибрация 6

Показва грижовен и отговорен човек, обича семейният уют и децата. Привлекателни с добри обноски и повишено чувство за справедливост и дълг.Не обичат раздорите, кавгите,споровете. Предпочитат мира и хармонията.Не вземат прибързани и категорични решения, търсят компромисни варианти. Колебанието, отстъпчивостта и протакането са отрицателните им страни.
Често са артистични и музикални,ценители на красотата и реда.Обикновено се насочват към артистични професии- музиканти, певци, артисти,художници,дизайн, фризьори,мода, право.Математика и преподаване.

Лични имена с вибрация 6 – Цветомир,Теодора,Валентин,Севда,Тончо,Магда,Орфей, Младен,Ина,Илия,Марта,Димо,Лили, Лиляна, Данаил, Красимира,Евгени,Зорница,Апостол,Елица,Глория, Владимир,Веселина,Ани

Име с вибрация 7

Показва потаен човек, обича да наблюдава, да се усамотява и анализира.Целенасочен, индивидуалист, с вкус към проучване и изследвания, конструиране.Талантлив. Предпочита тишината и спокойствието пред светската суета. Много директни в отношенията си, не се съобразяват с колективното мнение и си навличат неприятели.Реализират се в професии като медицина, психология,политология.Техника, компютърни специалисти, радио, телевизия. Икономика. Професии свързани с изкуствата.

Популярни имена с вибрация 7 – Цвета,Росен,Теменужка,Румен,Слави,Симона,Ники,Катя, Мирослав,Мария,Любомир,Емилия, Киро, Габриела,
Дони, Васил, Боряна, Валентина, Борис, Ахинора, Киро, Богомил,Алена,

Име с вибрация 8

Показва трезво мислещ, волеви човек,прецизен в работата си. Енергични и издържливи разчитат преди всичко на себе си. Устойчиви и адаптивни, справят се със всякакви условия и обстоятелства.Уважават авторитета, властта и материалния успех. Гордостта, засиленото чувство за собственост и крайните емоционални състояния(обич или омраза,ревност) са отрицателните им черти.Реализират се успешно в професии изискващи управление и организация. Администрация, политика, бизнес, финанси. Други се изявяват, като съдии, търговци, предприемачи, ядрени физици, военни и професии свързани със земята.

Някой имена с вибрация 8 – Константин,Юлия, Людмил,
Цеца, Пламен, Тодор, Радостин, Свилен, Петя, Никола,
Мими, Йордан, Мила, Ивелин, Невена, Добрин,Мая,Веско,Бояна,Венцислав,Андрей, Мирослава

Име с вибрация 9

Показва импулсивен, емоционален човек, с ярка индивидуалност и нестандартно мислене. Притежават чар и артистичност,търсят внимание и обич от околните. Имат амбиция и воля за реализация, трудностите ги мотивират. Притежават щедрост на духа, мъдрост, алтруизъм, жертват се за общочовешки идеали. Гневът, импулсивността и силното влияние от средата в която са попаднали са отрицателните им черти. Обикновено се реализират в иженерни професии, медицина – хирургия, спорт, военни. Други се изявяват в сферата на изкуството.

Имена с вибрация 9 – Иван,Яна,Жоро,Фани,Светлозар,Людмила,Николай,Силвия, Алеко,Милен,Лора, Иво,Живко, Ивелина, Ели, Димитър, Анелия,Владо,Антон,Албена, Дамян,Ренета,Атанас

Източници: http://zadiavka.blogspot.bg/p/new.html ; http://www.bratstvoto.net; http://earth-chronicles.ru

cоffestore

Loading

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Facebook User Timeline

Close
National CPR association